OBRTNO POSLOVNA CONA IG

Ob povezovalni cesti Škofljica – Ig nastaja nova obrtno poslovna cona VP 14/2 Ig. Njena neto tlorisna površina zanaša 36.549 m², medtem ko je površina celega zemljišča 53.026 m².


Komunalne gradnje Grosuplje d.o.o. upravljamo in tržimo nepremičnine na območju nove cone ter prodajamo in posredujemo nepremičnine v najem.

 

Obrtna cona se nahaja le 7 kilometrov od priključka na avtocestoŠmarje Sap, od Ljubljanskega Rudnika pa je oddaljena 10 kilometrov. Parcele so opremljene s komunalnimi priključki, v njihovo ceno pa je že vključen komunalni prispevek. 

NAMEMBNOST OBMOČJA

Površine obrtno poslovne cone Ig so namenjene za ureditev grajene strukture poslovne cone. V območje so locirane tudi dejavnosti, ki v kraju manjkajo (manjše nakupovalno središče, servisi in storitvene dejavnosti, veterina klubska dejavnost …).

Predvidena je gradnja objektov s trgovsko, poslovno, proizvodno, obrtno, servisno, storitveno in skladiščno dejavnostjo, objektov za gostinstvo, turizem, šport in rekreacijo, ureditev parkirišč za težke kamione in gradbeno mehanizacijo, ureditev zelenih površin ter prometno in komunalno ureditev.

Ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta je razdeljeno na prostorske enote za pozidavo poslovne cone, prostorske enote zelenih površin in prostorske enote cestnih odsekov.

Prostorske enote tvorijo zaključene celote in se urejajo enotno, delijo se na:

+ Prostorske enote PE1 do PE 21 so namenjene gradnji objektov poslovne cone in ureditvi parkirnih ter manipulacijskih površin.

+ Prostorske enote PE 22 do PE 25 so namenjene javnemu dobro za ureditev robnih zelenih površin in povezavam s sosednjimi območji.

 + Prostorske enote C1 do C7 so namenjene javnemu dobro za gradnjo cest ter poti za pešce in kolesarje v ureditvenem območju.

ZAZIDALNA OSNOVA

Ureditveno območje lokacijskega načrta je zasnovano kot enoten prostor, ki ga delijo vmesne napajalne ceste.

Predvideni program poslovne cone predvideva mešanje obrti, storitev in proizvodnje z dejavnosti, ki so namenjeni prebivalcem kraja in okolice. Posamezni investitorji so porazdeljeni v območju tako, da se v del cone blizu roba naselja na zahodni strani umeščajo trgovine in storitve.

Vmesni del zapolnjujejo investitorji z obrtno dejavnostjo, vzhodno območje pa se namenja investitorjem z industrijsko dejavnostjo. Tako so dejavnosti, ki služijo tudi naselju, koncentrirane na zahodnem robu, medtem, ko so okoljsko bolj obremenjujoče dejavnosti umaknjene v notranjost območja.

Predvidena je prosto stoječa pozidava z objekti, namenjenimi za posamezne investitorje.

Izjema so manjši obrtniki, ki so zaradi izkoriščenosti parcel združeni v vrstno zazidavo. Vsak investitor ima na svoji parceli predviden prostor za objekt, zunanje manipulacijske površine in predpisano število parkirnih mest za zaposlene.

Razen za trgovsko in gostinsko dejavnost so za zunanje obiskovalce ostalih dejavnosti predvidena javna parkirna mesta ob cestah.

Skupni parkirni prostori za zunanje obiskovalce so izvedeni kot obojestranska bočna parkiranja ob napajalnih cestah ureditvenega območja.

Brošura o obrtno poslovni coni VP 14/2 Ig >>

NAČRTOVANJE IN IZGRADNJA OBJEKTA

Cona bo zasnovana enotno. Sami objekti bodo sledili konceptu cone, ki pa se bodo prilagajali glede na želje naročnika. Podane bodo okvirne smernice za oblikovanje, z željo, da cona postane urejena. Za potrebe izgradnje objekta na predmetnem komunalno opremljenem zemljišču nudimo kupcu možnost zasnove objekta, izdelavo načrtov, inženiring storitev izgradnje objekt, kar pa je predmet posebnega dogovora in ponudbe s strani prodajalca.

Brošura o obrtno poslovni coni VP 14/2 Ig >>

LOKACIJA

 

Območje obrtno poslovne cone VP 14/2 leži ob povezovalni cesti Škofljica-Ig

Neto tlorisna površina: 36.549 m²

Površina celotnega zemljišča: 53.026 m²

KONTAKT

Viktor Dolinšek

Mobitel: +386 30 302 373

E-pošta: info@reed.si

Brošura o obrtno poslovni coni VP 14/2 Ig >>